​​​​Danh sách cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Phi-líp-pin​

(Cập nhật ngày 07/5/2024)


ÔNG ​LẠI THÁI BÌNH
Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền​
Điện thoại: (+632) 8521 - 6843 máy lẻ ​101
Email: vnembph@mofa.gov.vn
 

Văn phòng Đại sứ quán​

1. BÀ NGUYỄN THỊ THANH THỦY
Bí thư thứ Nhất (Báo chí, Chính trị)
Điện thoại: +63-2-8254-3862
Email: thuythanh0429@gmail.com​

2. ÔNG LÊ ANH QUÂN​
Bí thư thứ Hai (Lãnh sự)
Điện thoại: +63-2-8524-0364; +63-2-8521-6843, máy lẻ 109
Email: lanhsuplp@gmail.com
 
3. BÀ NGUYỄN THỊ NHUNG
Bí thư thứ Hai (Quản trị)
Điện thoại: +63-2-8521-6843, máy lẻ 101
Fax: +63-2-526-0472
Email: vnembph@mofa.gov.vn

4. ÔNG ĐINH VIỆT HẢI
Bí thư thứ Hai (Chính trị)
Điện thoại: +63-2-8521-2844
Email: haidinhviet92@gmail.com​

​​5. BÀ NGUYỄN THU NGA
Bí thư thứ Ba (Kinh tế, Lãnh sự)
Điện thoại: +63-2-8536-5631
Email: thungakiwi@gmail.com
 
6. ÔNG VŨ HOÀNG ĐẠT
Tùy viên (Chính trị, Đa phương)
Điện thoại: +63-2-8525-2837
Email: vuhoangdat.mofa@gmail.com

 ​
 
Văn phòng Tùy viên Quốc phòng
 
1. ĐẠI TÁ NGUYỄN VĂN SƠN
Tùy viên Quốc phòng
Email: vietnamda69@gmail.com
 
2. TRUNG TÁ NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
Trợ lý ​Tùy viên Quốc phòng
Fax: +63-2-8528-4076​
Email: acphuongac2482@gmail.com
 

Văn phòng Thương vụ
 
ÔNG​ PHÙNG VÂN THÀNH
Tham tán Thương mại
Điện thoại: +63-2-8404-3659
Fax: +63-2-8​404-3661
Email: thanh​@moit.gov.vn


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​