Chiến thắng Điện Biên Phủ là chiến thắng của bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam, được thể hiện bằng sự lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, tài thao lược của Tổng Tư lệnh - Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng với ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân Việt Nam, sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa và nhân dân tiến bộ, yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Bảy thập kỷ đã trôi qua, nhưng bản lĩnh, trí tuệ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam với tinh thần đoàn kết dân tộc, tự lực, tự cường, ý chí quyết chiến, quyết thắng của quân và dân ta làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ năm xưa vẫn luôn là tiềm năng quý giá, đã, đang và sẽ mãi tiếp thêm sức mạnh cho dân tộc ta vững bước trên con đường xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Nhân dị kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm ngày ký Hiệp định Genever, Đại sứ quán trân trọng đăng tải các Chuyên đề "Chiến thắng Điện Biên phủ- Bản anh hùng ca vang mãi" và "Hiệp định Genever về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam" để chúng ta hiểu hơn những giá trị to lớn của Chiến thắng Điện Biên Phủ và lan tỏa tinh thần khát vọng của dân tộc Việt Nam ưa chuộng hòa bình, vươn lên tự chủ, phát triển và thịnh vượng./.​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​