THỂ LỆ

Cuộc thi "Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt

cho người Việt Nam ở nước ngoài"

Mục đích

Thông qua việc tổ chức Cuộc thi "Biên soạn sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài" (Cuộc thi), thúc đẩy và củng cố tình yêu đối với tiếng Việt và đất nước con người Việt Nam, phát huy các giá trị văn hóa, nhân văn truyền thống, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Huy động được sự tham gia của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước vào việc biên soạn sách và tài liệu dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Lựa chọn được sách, tài liệu dạy và học tiếng Việt phù hợp với đối tượng người học tại các quốc gia và vùng lãnh thổ nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài.

Yêu cầu

Triển khai cuộc thi đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đến cuộc thi ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Tổ chức đánh giá các sản phẩm dự thi đảm bảo chính xác, khoa học, khách quan và công bằng.

Tổ chức truyền thông và có các giải pháp, biện pháp nhằm triển khai sâu rộng việc đưa các sản phẩm dự thi đạt chất lượng cao vào sử dụng trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Thời gian, đối tượng, hình thức, cách thức đăng ký dự thi, địa điểm nhận sản phẩm dự thi

Thời gian nhận sản phẩm dự thi tính từ khi chính thức phát động cuộc thi đến tháng 28/02/2021 (theo dấu bưu điện).

Đối tượng dự thi: Tổ chức, cá nhân là người Việt Nam và người nước ngoài, ở Việt Nam và ở nước ngoài.

Thành viên Ban Tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo, thư ký giúp việc Hội đồng Giám khảo không được dự thi.

Hình thức: Công trình, sản phẩm tham gia dự thi là sách, tài liệu, bản thảo hoàn thiện dưới dạng viết hoặc phần mềm điện tử.

Cách thức đăng ký dự thi: Đăng ký và xác nhận qua thư điện tử cá nhân. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia cuộc thi.

Mọi thông tin chính thức về Cuộc thi được đăng tải và cập nhật trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT http://www.moet.gov.vn và website của Cuộc thi http://thivietsachTV.moet.gov.vn .

Địa chỉ nhận sản phẩm dự thi: Sản phẩm dự thi gửi về thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT, 35 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội và theo địa chỉ thư điện tử: thivietsachTV@moet.gov.vn.

Sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi phải đảm bảo các nội dung và yêu cầu sau:

Các sản phẩm dự thi là sách, tài liệu với các dạng thức khác nhau được viết cho từng bậc năng lực tiếng Việt phù hợp với mục tiêu trong Chương trình tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài do Bộ GD&ĐT ban hành kèm theo Thông tư số 28/2018/TT-BGDĐT ngày 26/11/2018 có xét đến tính đầy đủ, tính hoàn thiện của sách và tài liệu kèm theo (sách học sinh, sách bài tập có audio, video kèm theo,…).

Các nội dung giáo dục, các thuật ngữ, khái niệm, định nghĩa, số liệu, sự kiện, hình ảnh có nguồn gốc rõ ràng; đảm bảo tính chính xác, khách quan, nhất quán, không thể hiện định kiến về dân tộc, tôn giáo, địa vị xã hội, giới tính; phù hợp với văn hóa và không vi phạm các quy định của pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định khác có liên quan của Việt Nam.

Các sản phẩm biên soạn kết hợp được các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa dân tộc, đáp ứng được các phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra đánh giá tiên tiến, đảm bảo được các yêu cầu về chính trị, an ninh quốc gia và thuần phong mỹ tục.

Khuyến khích các sản phẩm được thực hiện có ứng dụng công nghệ thông tin, giảng dạy theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp giữa trực tiếp và trực tuyến.

Sản phẩm dự thi chưa đoạt giải ở các cuộc thi khác ở Việt Nam và ở nước ngoài; hoặc sản phẩm dự thi đã đoạt giải ở các cuộc thi khác ở Việt Nam và ở nước ngoài có nội dung đã được chỉnh sửa phù hợp với các quy định về sản phẩm dự thi nêu trên.

Số lượng sản phẩm dự thi: Không hạn chế.

Sản phẩm dự thi ghi rõ tên tác giả hoặc nhóm tác giả (kèm theo giấy ủy quyền của nhóm tác giả); ngày, tháng, năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị công tác (nếu có); địa chỉ, điện thoại, thư điện tử liên lạc.

Tổ chức chấm thi

Hội đồng Giám khảo là những chuyên gia trong nước có uy tín do Ban Tổ chức thành lập, tổ chức chấm thi theo quy chế do Ban Tổ chức ban hành, đảm bảo yêu cầu chính xác, công tâm, khách quan và khoa học.

Hội đồng Giám khảo xây dựng quy chế chấm thi để đánh giá chung về nội dung, hình thức, phương pháp sư phạm và ứng dụng công nghệ để đánh giá các công trình, sản phẩm dự thi.

Sau 45 ngày kể từ thời gian hết hạn nhận sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ công bố danh sách sản phẩm dự thi được giải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, website của Cuộc thi http://thivietsachTV.moet.gov.vn), website của báo Giáo dục và Thời đại (http://giaoducthoidai.vn) và tổ chức trao giải thưởng.

Cơ cấu và giá trị giải thưởng

a) Cơ cấu giải

01 giải Nhất, 02 giải Nhì và 03 giải Ba

b) Giá trị giải thưởng

Giải thưởng gồm Bằng khen và giải thưởng do Bộ GD&ĐT trao. Các tác phẩm xuất sắc nhất có thể được Ban Tổ chức tuyển chọn và in ấn hoặc số hóa sách, tài liệu sau Cuộc thi.

Giải Nhất: 300.000.000 đồng (Ba trăm triệu đồng);

Giải Nhì: 200.000.000 đồng (Hai trăm triệu đồng);

Giải Ba: 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Tổng giải thưởng: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

Kinh phí giải thưởng lấy từ nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân.

Sử dụng sản phẩm dự thi

Sản phẩm dự thi (đoạt giải hoặc không đoạt giải) không trả lại tác giả/ nhóm tác giả.

Quyền sở hữu trí tuệ của sản phẩm dự thi thuộc tác giả/nhóm tác giả.

Các sản phẩm dự thi đoạt giải được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GD&ĐT, website của Cuộc thi (http://thivietsachTV.moet.gov.vn), website của báo Giáo dục và Thời đại (http://giaoducthoidai.vn) và được Bộ GD&ĐT giới thiệu rộng rãi để sử dụng miễn phí cho hoạt động dạy và học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài. Trong trường hợp các tác phẩm đoạt giải có thể xuất bản thành sách, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện theo qui định của Luật xuất bản; đồng thời, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam và các nhà tài trợ có thể thực hiện số hóa chuyển thành sách, ấn phẩm điện tử có tính tương tác theo các quy định hiện hành.

Quy định về trách nhiệm và xử lý sản phẩm dự thi vi phạm

Tổ chức, cá nhân là tác giả/nhóm tác giả sản phẩm dự thi có trách nhiệm thực hiện đúng quy định của Thể lệ Cuộc thi. Đối với các sản phẩm dự thi do một nhóm tác giả biên soạn phải có văn bản đồng thuận của các tác giả hoặc văn bản ủy quyền của các tác giả đối với tác giả chủ biên được gửi sản phẩm dự thi. 

Ban Tổ chức, Hội đồng Giám khảo Cuộc thi cam kết bảo vệ bí mật của sản phẩm dự thi trong quá trình dự thi, không chịu trách nhiệm về những tranh chấp bản quyền tác giả đối với sản phẩm dự thi (nếu có).

Trong trường hợp việc tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản phẩm dự thi đoạt giải, Ban Tổ chức sẽ thu hồi giải thưởng khi có kết luận có hiệu lực pháp luật của cơ quan có thẩm quyền về việc tổ chức, cá nhân dự thi vi phạm. Tổ chức, cá nhân dự thi đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Khiếu nại và giải quyết khiếu nại

Trường hợp có khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, người khiếu nại phải phản ánh bằng văn bản với Ban Tổ chức trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả để xem xét, giải quyết.

Thông tin liên hệ

Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi: Vụ Giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT, 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Mọi chi tiết xin liên hệ Vụ Giáo dục thường xuyên, địa chỉ thư điện tử: thivietsachTV@moet.gov.vn.

5050__MG_1428.jpg

(quehuongonline.vn)

 

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​