Thực hiện thu phí cách ly tập trung đối với các trường hợp nhập cảnh Việt Nam như sau:

- Đối với người nhập cảnh Việt Nam có nhu cầu thực hiện cách ly tại khách sạn, resort, cơ sở khác được chọn là nơi cách ly tập trung và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì cá nhân tự chi trả các chi phí về ăn, ở, sinh hoạt trong thời gian cách ly cho khách sạn, resort, các cơ sở khác theo mức giá do khách sạn, resort, cơ sở khác quy định.

- Đối với người nhập cảnh Việt Nam thực hiện cách ly tập trung tại các doanh trại quân đội, các trường của quân đội, cơ sở khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định làm nơi cách ly tập trung phải tự trả các chi phí sau: (i) chi phí tiền ăn theo mức 80.000 VNĐ/ngày; (ii) các chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong thời gian cách ly là 40.000 VNĐ/ngày.​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​