​​TIỂU SỬ

ÔNG LÝ QUỐC TUẤN

ảnh ĐS.jpg

Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
tại Cộng hòa Phi-líp-pin, kiêm nhiệm Cộng hòa Pa-lau

Họ và tên:             LÝ QUỐC TUẤN

Ngày sinh:            12/3/1962

Quê quán:            Hà Nam

Học vấn:               Cử nhân Quan hệ quốc tế tại Đại học Ngoại giao Hà Nội (1984);

                             Thạc sỹ Quan hệ quốc tế tại Học viện Quan hệ Quốc tế (2003).

Ngoại ngữ:           Tiếng Anh

Gia đình:              Có vợ và 2 con

 

Quá trình công tác và đào tạo:

1985 - 1993           Chuyên viên, Vụ Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

1993 - 1994           Chủ nhiệm, Văn phòng Thị thực tại Hồng Công

1994 - 1997           Phó Trưởng phòng, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

1997 - 2000           Bí thư thứ Hai, sau đó Bí thư thứ Nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Hợp chúng quốc Hoa Kỳ

2000 - 2002           Phó Trưởng phòng, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

2002 - 2006           Thư ký Thứ trưởng, Trợ lý Vụ trưởng rồi Phó Vụ trưởng, Văn phòng Bộ Ngoại giao

2006 - 2008           Phó Vụ trưởng, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao

2008 - 2011           Tham tán, sau đó Tham tán Công sứ - Phó Trưởng Cơ quan Đại diện, Đại sứ quán Việt                                 Nam tại Cộng hòa Séc

2011 - 2015           Phó Cục trưởng, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

2015 - 2016           Cục trưởng, Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao

01/2017 - nay         Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Phi-líp-pin, kiêm                                      nhiệm Cộng hòa Pa-lau  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​